Információs társadalom, információs stratégiák, BME 2004/05 tavaszi félév

 

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalom elméletébe, legfontosabb kérdéseibe és dilemmáiba, majd ezt követően ismertesse az információs kihívásra adott állami válaszokat ill. néhány információs stratégiát.

Az egyes órák két részből állnak:

- tallózás az információs társadalom és politika friss trendjeiből (kb. 15-30 perc)

- az előadó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 60-75 perc)

Az órák látogatása erősen beleszámít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján írt házi dolgozat és annak szóbeli megvédése zárja. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív munka

- félév végi dolgozat és szóbeli vizsga (bővebb információ)

- az ITTK heti hírlevelének olvasása (feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit)

 

A szeminárium tematikája:

1. A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei.

 

2. Információ, társadalom, információs társadalom: információs társadalomnak tekinthető-e Magyarország (pl. gazdasági, politikai, technikai, társadalmi… szempontból)? Lezajlott-e már az átalakulás? Mit nevezhetünk információs társadalomnak – a fogalom lehetséges megközelítései: mit nevezünk információnak? Mit nevezünk társadalomnak? Ezek alapján mit lehet megállapítani az információs társadalom fogalmáról?

 

Az információ fogalmáról – idézetek

Mit nevezünk társadalomnak? – idézetek

Információs társadalom – fogalomtisztázás:

Information Societywhatis

U.N. World Summit on the Information Society / Coppet Initial Preparatory Workshop / Dec. 5-6, 2001

Theories and rhetoric of the "information society"

Néhány további definíció

 

3. Bevezető diskurzusok az információs társadalomba:

a.)        Az internethez kapcsolódó legközkeletűbb félelmek hogyan alkotnak diskurzust, mik a főbb elemei (pl. bombagyártás, pedofília stb.) és milyen kapcsolatban állnak az információs társadalomról kialakuló képpel?

b.)        A futurológia hívők és a „földhözragadtak” közötti információs társadalomról folyó diskurzus. Mit jelent az, hogy a futurológiai megközelítés kritikátlan és nem emberközpontú? Mit jelent a „forradalom felülről” elgondolás?

c.)        Az Athén-Orwell (technofil-technofób) vita főbb álláspontjai. Miért mondható, hogy ezek szélsőséges jövő-forgatókönyvek? Mit jelent a technorealizmus?

 

Krajcsi Attila: Az Internettel kapcsolatos régi problémák. (In: Jel-Kép. 2000/3. 3-10. oldal)

Pintér Róbert: Információs társadalom: utópia vagy valóság? (in: Buda Béla – Sárközy Erika /szerk./ Közéleti Kommunikáció, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001, 124-138)

Pintér Róbert: Információs társadalom – az vajon mi? I-II. (in: INFINIT Hírlevél, 2000. 10. 05-12)

 

4. Az információs társadalom fogalma: miben tér el egymástól az információs társadalom társadalomtudományos, politikai és köznapi megközelítése? (Hordozói/megtestesítői, időhorizontja és tartalma alapján.). A tömegkulturális és politikai megközelítések létjogosultsága. Mi jellemzi az öt kiemelkedő társadalomtudományi megközelítést? Mit nevezünk információs társadalomnak (definíció)?

 

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23)

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. (Oxford: Blackwell. 1996-1998.) (Jegyzet magyar nyelven)

Volume I: The Rise of the Network Society.

Volume II: The Power of Identity.

Volume III: End of Millenium.

 

5. Információs stratégia: mit nevezünk információs stratégiának? Melyek a fő összetevői? Mit jelent az, hogy az információs stratégia kiemelte addigi alárendelt szerepéből az információs társadalom egyes területeinek politikai kezelését? Mit nevezünk teljes információs stratégiának? Milyen feltételek megléte (0-6 pont) szükséges a teljességhez?

 

Z. Karvalics László: Az információstratégiák kialakulása és jellemzői (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 295-322)

 

6. Hogyan írjunk és elemezzünk információs stratégiát? Ha információs társadalom stratégiát kellene készíteni, akkor hogyan fogjunk hozzá? Mik lehetnek egy ilyen stratégia elkészítésének főbb lépései (előkészítés, megírás, végrehajtás)?

 

Pintér Róbert: Hogyan írjunk információs stratégiát?

 

7. Az Európai Unió információs stratégiája I.: A Bangemann-jelentés: Az európai uniós Bangemann-jelentés kialakulásához vezető körülmények, illetve a jelentés főbb vonalai (a terület előtörténete, félelem a leszakadástól, Európa stratégiai gyengeségei a konvergáló szektorokban). Miért mondhatjuk azt, hogy 1994 az információs társadalom politika nagykorúsodásának az éve volt az EU-ban? Az 1994-99 közötti lassú szemléletváltás állomásai.

 

Bangemann-jelentés: Európa és a globális információs társadalom (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 44-79)

 

8. Az Európai Unió információs stratégiája II.: Az eEurope: Az európai uniós eEurope programhoz vezető történések. Milyen célokat tűzött ki és hogyan épült fel a program (olcsóbb-gyorsabb internet, ismeretek, használat ösztönzése)? A program sorozatos megújulásai (eEurope2002, +2003, 2005) és internet-központúsága. Miben tért el az eEurope+2003 program az eredeti eEurope programtól? Kik dolgozták ki, mikor, hogyan épült fel, kikre vonatkozott és hogyan finanszírozták?

 

e-Europe Információs Társadalom mindenkinek program (1999 decemberi program)

e-Europe akcióterv (2000 júniusi program)

eEurope 2005: An information society for all. An Action Plan to be presented in view of the Sevilla European Council, 21/22 June 2002.

eEurope 2005: Benchmarking Indicators (Brussels, 21.11.2002, COM(2002) 655 final)

Pintér Róbert: Hatsebességes Európa (In: INFINIT Hírlevél, négy részben: 2000 december 14, 21 ill. 2001 június 28, július 5)

 

9. Információs társadalmi fejlettség a világban 2004-ben: mi volt jellemző a világ információs társadalmi fejlettségére 2003-2004-ben. Országok és rangsorok (readiness). A világrégiók egymáshoz viszonyított helyzete és a legfontosabb kérdések az országok fejlődésének hátterében. Az elmúlt év legfontosabb technológiai trendjei. Új és régi tématerületek a kutatás fókuszában, változások a tudományos szférában.

 

Information Society World Progress Report 2004 – Vezetői összefoglaló (készítette az ITTK kutatócsoportja 2004 október-február)

 

10. Információs társadalom fejlődési modellek: milyen információs társadalmi fejlődési modelleket különít el Castells és Himanen, illetve mi jellemzi ezeket (szilícium-völgyi, finn, szingapúri). Van-e létjogosultsága visegrádi információs társadalmi modellről beszélni?

 

Castells, ManuelHimanen, Pekka: The Information Society and the Welfare Statethe Finnish Model (Oxford University Press 2002)

Pintér Róbert: Információs társadalmi modellek (in: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából. Doktori értekezés, ELTE-TÁTK Szociológia, 2004. 3-ik fejezet.)

 

11. Fókuszban Észtország: az észtek információs társadalmi fejlettsége, tipikus észt fejlesztések, a sikerek okai, és az észt modell másolhatóságának kérdései.

 

Pintér Róbert: Észtországi útibeszámoló (blog bejegyzések, 2004 október-november, http://www.ittk.hu/blog/pr)

 

12. A magyar információs politika rövid története: A magyar információs társadalom stratégiai dokumentumai (Tézisek, Magyar Válasz, Széchenyi-Terv informatikai fejezete, NITS, MITS) és a magyar fejlődés jellemzése/korszakolása az Európai Unió történéseivel párhuzamosan.

 

Pintér Róbert: Politika: átfogó információs társadalom stratégiai kezdeményezések Magyarországon (in: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából. Doktori értekezés, ELTE-TÁTK Szociológia, 2004. 6-ik fejezet.)

Magyar Válasz az információs társadalom kihívásaira (Informatikai Helyettes Államtitkár, 1999 december)

Tézisek az információs társadalomról (Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2000 február)

Magyar Informatikai Charta (Informatikai Érdekegyeztető Fórum, 2000 április)

Széchenyi-terv Nemzeti Fejlesztési Terv – Informatikai fejezet (Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000 március-2000 december)

Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 1.0 verzió (Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, 2001. május 17.)

Magyar Információs Társadalom Stratégia (Informatikai és Hírközlési Minisztérium, 2003 ősz)

 

13. A magyar információs társadalom modellje: Milyen ellentmondások jellemzik a magyar információs stratégia elkészítését és végrehajtását az elmúlt években: (pl. önálló minisztérium szerepe, állandósult stratégiagyártás, végrehajtás akadozása, alacsony prioritás, alulfinanszírozottság, „digitális bolsevizmus” stb.). Mit jelenthet az, hogy Magyarországon „másodlagos” az információs társadalmi fejlődés?

 

Pintér Róbert: Politika: átfogó információs társadalom stratégiai kezdeményezések Magyarországon (in: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából. Doktori értekezés, ELTE-TÁTK Szociológia, 2004. 6-ik fejezet.)

Pintér Róbert: Az információs társadalom fejlesztés magyar „modellje” (in: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából. Doktori értekezés, ELTE-TÁTK Szociológia, 2004. 10-ik fejezet – részlet.)

 

 

Pintér Róbert, tanársegéd, BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2005 február