Füleki Dániel Pintér Róbert: Információs társadalom

(Tantárgyfelelős: Nemeslaki András)

 

A kurzus célja az, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalom elméletébe, legfontosabb kérdéseibe és dilemmáiba, ezt követően ismertesse az információs társadalom és Internet kulturális, politikai és gazdasági kérdéseit, majd vázolja az erre a kihívásra adott állami válaszokat néhány információs stratégiát elemezve. A félév elvégzése után a hallgatók képesek lesznek önállóan is értelmezni az információs társadalommal és Internettel kapcsolatos legfrissebb trendeket. Illetve nagyobb rálátással fognak rendelkezni a technológia és a társadalom közötti viszonyra.

 

Az egyes órák három részből állnak:

- tallózás az információs társadalom és politika friss trendjeiből (kb. 15 perc)

- az előadók ismertetik az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 60 perc)

- a hallgatók közösen megbeszélik a vitás pontokat (kb. 15 perc)

 

Az órák látogatása kötelezően ajánlott és beszámít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján készülő csoportos prezentáció zárja. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív munka

- félév végi prezentáció

- a megadott irodalomnak az ismerete

(A szempontok részletes leírását itt találja)

 

Aki nem tud az órákon rendszeresen részt venni, illetve az órákon megjelenni, az egyéni tanrendet is követhet, ebben az esetben hetente kell írásban (egy oldalban) referálnia az irodalmakból.

 

A szeminárium tematikája:

 

 1. A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei. Mi az információs társadalom? Bevezető diskurzusok a témába:

Kötelező irodalom:

Krajcsi Attila: Az Internettel kapcsolatos régi problémák. (In: Jel-Kép. 2000/3. 3-10. oldal.)

Pintér Róbert: Információs társadalom – az vajon mi? I-II. (in: INFINIT Hírlevél, 2000. 10. 05-12: http://www.ittk.hu/infinit/2000/1005/index.html)

Ajánlott irodalom:

Naisbitt, John: Unintented Consequences (interjú, 2000 február) http://www.interlog.com/~blake/naisbitt2.html

Pintér Róbert: Az információs forradalom (A 13 részes sorozat megjelent az INFINIT Hírlevélben, 1999. 10. 07 - 2000. 01. 20 között, 21 oldal, http://www.ittk.hu/infinit)

Pintér Róbert: Információs társadalom: utópia vagy valóság? (in: Buda Béla – Sárközy Erika /szerk./ Közéleti Kommunikáció, Akadémiai Kiadó, Budapest)

Toffler, Alvin: Strategies for Survival (interjú, 1999 november) http://www.interlog.com/~blake/nov99/toffler.html

 

 1. Az információs társadalom különböző megközelítésmódjai és Castells elmélete:

Kötelező irodalom:

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23; http://www.dodccrp.org/antch04.htm

Ajánlott irodalom:

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. (Oxford: Blackwell. 1996-1998.) (Jegyzet magyar nyelven)

Volume I: The Rise of the Network Society.

Volume II: The Power of Identity.

Volume III: End of Millenium.

Stalder, Felix: The Network Paradigm: Social Formations in the Age of Information (in: The Information Society, http://www.slis.indiana.edu/TIS/articles/stalder.htm)

 

 1. Az információs korszak új globális gazdasága:

Kötelező irodalom:

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. (Oxford: Blackwell. 1996, 2-4 fejezet: 66-326) (Jegyzet: Az információs gazdaság és a globalizáció folyamata; Az információs gazdaság intézményei. A munka világának átalakulása)

Ajánlott irodalom:

Almási Miklós: Léghajó Manhattan felett – Kalandok a Wall Streeten és Hollywoodban (Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest. 1992)

Almási Miklós: Interjú (In Monory M. András – Tillmann J. A. (szerk.): Ezredvégi beszélgetések, bővített kiadás. Palatinus, 2000. 7–22-ik oldal) http://c3.hu/~bocs/eletharm/ezred/ezred8.htm

Giddens, Anthony: Globalizálódás (In: Elszabadult világ. Budapest. Perfekt Kiadó, 2000, 17-30) (Angol nyelven)

 

 1. Kultúra az információs társadalomban:

Kötelező irodalom:

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. (Oxford: Blackwell. 1996, 5-7 fejezet: 327-468) (Jegyzet: A valós virtualitás, az áramlások tere és az időtlen idő)

Ajánlott irodalom:

Almási Miklós: Korszellemvadászat (Helikon, Budapest. 2002)

Bauman, Zygmunt: Turisták és csavargók (In: Globalizáció – A társadalmi következmények, Szukits Könyvkiadó, 2002. 121-145)

Giddens, Anthony. Kockázat (In: Elszabadult világ. Budapest. Perfekt Kiadó, 2000, -31-46) (Angol nyelven)

Giddens, Anthony: Hagyomány (In: Elszabadult világ. Budapest. Perfekt Kiadó, 2000, 47-60) (Angol nyelven)

McLuhan, Marshall: Understanding Media. The Extensions of Man (Routledge, London. 1964)

Smiles, Jake: 1 Link (Magvető, Budapest. 2001)

 

 1. Az Internet történetisége-korszakai és kultúrája:

Kötelező irodalom:

Barlow, John Perry. Cyberspace Függetlenségi Nyilatkozat. 1994 (In: Replika 26, 1997 július. 165-166. oldal. http://makosteszta.sote.hu/cyberspa.htm)

Keviczky László. Az Internet rövid története. (In: Az információs társadalom. Magyarország az ezredfordulón. Szerk. Glatz Ferenc. 2000. 211-229-ik oldal.)

Z. Karvalics László. Boszorkánymesterek (Katie Hafner – Matthew Lyon: Ahol sokáig ébren maradnak a boszorkánymesterek. Az Internet kezdetei.) (In: Fogpiszkáló a hálózaton. Budapest. Prím Kiadó. 2000. 290-294-ik oldal.)

Ajánlott irodalom:

Castells, Manuel. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business and Society. (Oxford University Press. 2001, 9-17-ik oldal.)

Hardy, Henry Edward: The History of the Net (Master’s Thesis, University of Michigan, School of Information and Library Studies, 1993) http://www.ocean.ic.net/ftp/doc/nethist.html

Kömlődi Ferenc: Fénykatedrális – technokultúra 2001 (Kávé Kiadó, Budapest, 1999)

A „kibertér” és az „amerikai álom”: Magna Charta a Tudás Korához. 1.2 verzió. 1994. (In: Replika 26, 1997 július.)

Millarch, Francisco. Net ideologies. (In: Cybersoc Magazine. 1998. http://www.millarch.org/francisco/papers/net_ideologies.htm)

Negroponte, Nicholas. Being Digital. (Vintage Books, New York. 1995.)

Távközléskultúra – Kommunikáció és telekommunikáció. (Szerk. Buzás Ottó. Budapest. PressCon Kiadó Kft. 2001, 60-62-ik oldal)

 

 1. Internet és új gazdaság, hagyományos gazdaság és Internet:

Kötelező irodalom:

Szekfű Balázs. A Nagy Internet Játék – a 90-es évek gazdaságának „szembekötősdije” (ITTK Klub vitaindító, 2001. május 24.)

Ajánlott irodalom:

Adriann, Robert. Infobahn blues. (In: Replika 19-20.)

Castells, Manuel. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business and Society. (Oxford University Press. 2001, 65-90-ik oldal és 102-112-ik oldal)

Pintér Róbert: Summer University Webshop – Hetedik rész: „Termelés” I. (Production). Lawrence T. Greenberg előadása nyomán. Summer University Webshop. Production Day. 2002 június 7. http://www.webuse.umd.edu) (in: INFINIT Hírlevél, 2002. 09. 12 http://www.ittk.hu/infinit)

 

 1. Állam és politika az információs társadalomban:

Kötelező irodalom:

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. Volume II: The Power of Identity. (Oxford: Blackwell. 1997, 5-6 fejezet: 243-353) (Jegyzet: Elgyöngült állam? Információs politika és a demokrácia válsága)

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. Volume III: End of Millenium. (Oxford: Blackwell. 1998, 5. fejezet: 310-325) (Jegyzet: Az egyesült Európa: globalizáció, identitás és a hálózati állam)

Ajánlott irodalom:

Bauman, Zygmunt: A nemzetállam után – mi következik? (In: Globalizáció – A társadalmi következmények, Szukits Könyvkiadó, 2002. 90-120)

Giddens, Anthony: Demokrácia (In: Elszabadult világ. Budapest. Perfekt Kiadó, 2000, 77-91) (Angol nyelven)

Martin, Hans Peter – Schumann, Harald: Kié az állam? (In: A globalizáció csapdájában, Perfekt Kiadó, Budapest, 1998. 271-312)

 

 1. Internet, politika, hatalom, nyilvánosság, participáció, ellenőrzés, kompetencia, közösségek és netizenek:

Kötelező irodalom:

Robinson, John P. – Kestnbaum, Meyer – Neustadtl, Alan – Alvarez, Anthony. Mass Media Use and Social Life Among Internet Users (In: IT and Society, Volume I./1. 2002 http://itandsociety.org)

Z. Karvalics László. A hálózati közösségek gazdaságtana felé. (In: Fogpiszkáló a hálózaton. Prím Kiadó. Budapest, 2000. 204-213)

Ajánlott irodalom:

Bauman, Zygmunt: Globális törvény – helyi rendelkezések (In: Globalizáció – A társadalmi következmények, Szukits Könyvkiadó, 2002. 157-193)

Castells, Manuel: Communities, Networks, and the Transformation of Sociability. (In: The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business and Society. Oxford University Press. 2001. 125-129)

Coleman, Stephen: E-Politics: democracy or marketing (Voxpolitics.com, 2001. http://www.voxpolitics.com/news/voxfpub/story266.shtml)

Habermas, Jürgen. A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. (Budapest, Osiris Kiadó, 1999)

Hargittai Eszter. Second-Level Digital Divide – Differences in People's Online Skills. (In: First Monday. http://www.firstmonday.dk/issues/issue7_4/hargittai/)

Hauben, Michael: What is a Netizen. http://www.columbia.edu/~hauben/text/WhatIsNetizen.html)

Hauben, Michael: Netizens. An Anthology. 1996.

http://www.columbia.edu/~hauben/netbook/

Molnár Szilárd: A magyar hálózati polgár és annak mérési problémája. (In: Kutatási Jelentés. 2000/8. BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ – INFINIT Műhely)

Norris, Pippa. Who Surfs? New Technology, Old Voters and Virtual Democracy. (In democracy.com? Governance in a Networked World. Edited by Elanie Ciulla Kamarck and Joseph S. Nye, Jr. Hollis, NH, Hollis Publisher. 1999.)

Rheingold, Howard: The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. (Vintage Books, 1995 http://www.rheingold.com/howard)

Z. Karvalics László: A világtársadalom mint információközösség – Norbert Wiener, az információ társadalomelméletének plebejus teoretikusa. (In: Neumann Jánostól az Internetig – akik nyomot hagytak a 20. századon 4. Napvilág Kiadó. Budapest, 1999. 29-71)

 

 1. Társadalmi változások az információs társadalomban: család, identitás, társadalmi mozgalmak, szegénység és fenntartható fejlődés:

Kötelező irodalom:

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. Volume II: The Power of Identity. (Oxford: Blackwell. 1997, 1-4 fejezet: 5-242) (Jegyzet: Identitás és jelentés az információs társadalomban. Társadalmi mozgalmak az új globális rend ellen; Zöld mozgalmak. A patriarchalizmus vége. Család és szexualitás)

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. Volume III: End of Millenium. (Oxford: Blackwell. 1998, 2. fejezet: 70-165) (Jegyzet: A negyedik világ. Kapitalizmus, szegénység és társadalmi kizárás)

Ajánlott irodalom:

Giddens, Anthony: Család (In: Elszabadult világ. Budapest. Perfekt Kiadó, 2000, 61-76) (Angol nyelven)

 

 1. Az információs stratégiák kialakulása és jellemzői, hogyan írjunk és elemezzünk információs stratégiát?

Kötelező irodalom:

Z. Karvalics László: Az információstratégiák kialakulása és jellemzői (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 295-322)

Pintér Róbert: Hogyan írjunk információs stratégiát?

 

 1. Az Európai Unió információs stratégiája – a Bangemann-jelentéstől az eEurope-ig:

Kötelező irodalom:

Bangemann-jelentés: Európa és a globális információs társadalom (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 44-79).

(Angol nyelven) (http://europa.eu.int/ISPO/docs/basics/docs/bangemann.pdf)

e-Europe Információs Társadalom mindenkinek program (1999 decemberi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco3/vita/cikk0h.htm)

e-Europe akcióterv (2000 júniusi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco4/kozpont/ovocikk1.htm)

Ajánlott irodalom:

Pintér Róbert: Hatsebességes Európa (In: INFINIT Hírlevél, négy részben: 2000 december 14, 21 ill. 2001 június 28, július 5)

 

 1. Fókuszban Kelet és Közép Európa. A magyar információs politika rövid története: a NIS-től a Magyar Válaszon át, az IKB Széchenyi-tervéig és tovább:

Kötelező irodalom:

Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 1.0 verzió (Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, 2001. május 17.)

Széchenyi-terv Nemzeti Fejlesztési Terv – Informatikai fejezet (Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000 március-2000 december, http://www.gm.hu/szechenyi/index.htm)

Ajánlott irodalom:

eEurope+2003: A co-operative effort to implement the Information Society in Europe – Action Plan (prepared by the Candidate Countries with the assistance of European Commission) June 2001

Magyar Informatikai Charta (Informatikai Érdekegyeztető Fórum, 2000 április, http://www.inforum.org.hu)

Magyar Válasz az információs társadalom kihívásaira (Informatikai Helyettes Államtitkár, 1999 december, http://www.iif.hu/~lengyel/valasz)

Tézisek az információs társadalomról (Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2000 február, http://www.kancellaria.gov.hu/tevekenyseg/kiadvanyok/tezis.htm)

 

 1. Hallgatói prezentációk I.

 

 1. Hallgatói prezentációk II.

 

Füleki Dániel tanársegéd, BKÁE E-Business Központ

daniel.fuleki@bkae.hu

Pintér Róbert, tanársegéd, BMGE Információ-és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu,

2002 szeptember