Információs Politika – Információs Társadalom

2001/2002-es tanév, őszi félév

A szeminárium Manuel Castells információs korszakról szóló trilógiájának legfontosabb mondanivalóját próbálja kritikai olvasatban bemutatni. Az első órákon a hallgatók bevezetést nyernek Castells fogalmi rendszerébe, majd ezt követően a fogalmi apparátus segítségével megismerkednek az információs korszak politikai problémáival.
Az egyes órák három részből állnak:
-tallózás az információs társadalom és politika friss trendjeiből (kb. 15 perc)
-a szemináriumvezető ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 45-60 perc)
-a hallgatók közösen beszélik meg a vitás pontokat (kb. 15-30 perc)
Az órák látogatása nem kötelező, de beszámít a kapott érdemjegybe. Az elsajátítandó tananyag angol nyelvű. Viszont az órát angolul nem olvasók is látogathatják. A félév végét szóbeli vizsga zárja. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

-órai jelenlét és aktív munka 30%

-félév végi szóbeli vizsga 70%.


 

A szeminárium tematikája:

1.Az alapvető dichotómia: Net és Self szembenállása. Az információs technológia forradalma. Az információs gazdaság és a globalizáció folyamata. (Castells I: Prológ, 1, 2)

2.Az információs gazdaság intézményei. A munka világának átalakulása (Castells I: 3, 4)

3.A valós virtualitás, az áramlások tere és az időtlen idő. (Castells I: 5, 6, 7)

4.Összefoglalás: A hálózati társadalom. (Castells I: Conclusion)

5.Identitás és jelentés az információs társadalomban. Társadalmi mozgalmak az új globális rend ellen. (Castells II: 1, 2)

6.Zöld mozgalmak. A patriarchalizmus vége. Család és szexualitás. (Castells II: 3, 4)

7.Elgyöngült állam? Információs politika és a demokrácia válsága. (Castells II: 5, 6)

8.Összefoglalás: Társadalmi változás a hálózati társadalomban (Castells II: Conclusion)

9.Az államszocializmus válsága és a Szovjetunió összeomlása. Globális bűnöző gazdaság. (Castells III: 1, 3)

10.A negyedik világ. Kapitalizmus, szegénység és társadalmi kizárás. (Castells III: 2)

11.Ázsia: a kölcsönös gazdasági függőség multikulturális alapjai. Az egyesült Európa: globalizáció, identitás és a hálózati állam. (Castells III: 4, 5)

12.Összefoglalás: Értelemadás egy új világban. A félév összefoglalása, a vizsga tárgyának és időpontjának megbeszélése. 
 

Tananyag és a vizsga anyaga:

Castells. M. 1996. The Information Age: Economy. Society and Culture, Volume I: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.

Castells. M. 1997. The Information Age: Economy. Society and Culture, Volume II: The Power of Identity. Oxford: Blackwell.

Castells. M. 1998. The Information Age: Economy. Society and Culture, Volume III: End of Millenium. Oxford: Blackwell.

Pintér Róbert, Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK), pinter.robert@ittk.hu, 2001 szeptember

A kurzus tematikája elérhető az interneten is: http://www.tar.hu/isip/