Internet gazdaság, Internet kultúra, Internet politika 2003/04-es tanév, őszi félév

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az Internettel kapcsolatos diskurzusokba, a téma legfontosabb kérdéseibe és dilemmáiba, különös tekintettel a gazdasági, kulturális és politikai vonatkozásokra.

Az egyes órák három részből állnak:

- tallózás az Internet kultúra-politika friss trendjeiből (kb. 15 perc)

- az előadó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 60 perc)

- a hallgatók közösen megbeszélik a vitás pontokat (kb. 15 perc)

Az órák látogatása nem kötelező, de beszámít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján írt házi dolgozat és annak szóbeli megvédése zárja. (bővebb információk itt).

 Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív munka

- félév végi dolgozat és szóbeli vizsga

- az ITTK heti hírlevelének olvasása (feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit) ill. a később megadott irodalom ismerete.

 

A szeminárium tematikája:

1.      A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei.

 

2.      Bevezetés: Információs társadalom és Internet:

Pintér Róbert: Információs társadalom – az vajon mi? I-II. (in: INFINIT Hírlevél, 2000. 10. 05-12: http://www.ittk.hu/infinit/2000/1005/index.html)

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Technorealism (http://www.technorealism.org/overview.html)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23; http://www.dodccrp.org/antch04.htm)

 

3.      Az Internet története nem klasszikus szemszögből:

Castells, Manuel. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business and Society. (Oxford University Press. 2001, 9-17-ik oldal.)

Hardy, Henry Edward: The History of the Net (Master’s Thesis, University of Michigan, School of Information and Library Studies, 1993) http://www.ocean.ic.net/ftp/doc/nethist.html

Keviczky László. Az Internet rövid története. (In: Az információs társadalom. Magyarország az ezredfordulón. Szerk. Glatz Ferenc. 2000. 211-229-ik oldal.)

Millarch, Francisco. Net ideologies. (In: Cybersoc Magazine. 1998. http://www.millarch.org/francisco/papers/net_ideologies.htm)

Z. Karvalics László. Boszorkánymesterek (Katie Hafner – Matthew Lyon: Ahol sokáig ébren maradnak a boszorkánymesterek. Az Internet kezdetei.) (In: Fogpiszkáló a hálózaton. Budapest. Prím Kiadó. 2000. 290-294-ik oldal.)

 

4.      Internet és gazdaság: a hagyományos gazdaság és az új gazdaság átalakulása:

Adriann, Robert. Infobahn blues. (In: Replika 19-20.)

Castells, Manuel. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business and Society. (Oxford University Press. 2001, 65-90-ik oldal és 102-112-ik oldal)

Pintér Róbert: Summer University Webshop – Hetedik rész: „Termelés” I. (Production). Lawrence T. Greenberg előadása nyomán. Summer University Webshop. Production Day. 2002 június 7. http://www.webuse.umd.edu) (in: INFINIT Hírlevél, 2002. 09. 12 http://www.ittk.hu/infinit)

Szekfű Balázs. A Nagy Internet Játék – a 90-es évek gazdaságának „szembekötősdije” (ITTK Klub vitaindító, 2001. május 24.)

 

1.      Internet kultúra: a létrehozók szubkultúrájától a kulturális paradigmaváltásig:

Barlow, John Perry. Cyberspace Függetlenségi Nyilatkozat. 1994 (In: Replika 26, 1997 július. 165-166. oldal. http://makosteszta.sote.hu/cyberspa.htm)

Kömlődi Ferenc: Fénykatedrális – technokultúra 2001 (Kávé Kiadó, Budapest, 1999)

A „kibertér” és az „amerikai álom”: Magna Charta a Tudás Korához. 1.2 verzió. 1994. (In: Replika 26, 1997 július.)

Negroponte, Nicholas. Being Digital. (Vintage Books, New York. 1995.) (Magyarul: Digitális létezés, 2002)

 

2.      Az Internet elterjedése (diffúzió) és a digitális szakadék kialakulása:

NTIA (National Telecommunications and Information Administration). Washington. U.S. Department of Commerce:

1995. Falling Through the Net: A Survey of the ‘Have Nots’ in Rural and Urban America.

1998. Falling Through the Net II: New Data on the Digital Divide.

1999. Falling Through the Net III: Defining the Digital Divide.

2000. Falling Through the Net IV: Toward Digital Inclusion.

Rogers, E. M: Diffusion of Innovations. (4th Edition. New York. Free Press, 1995)

 

3.      A hálózati polgár mérése és portréja:

Hauben, Michael: What is a Netizen. (http://www.columbia.edu/~hauben/text/WhatIsNetizen.html)

Hauben, Michael: Netizens. An Anthology. 1996.

http://www.columbia.edu/~hauben/netbook/)

Molnár Szilárd: A magyar hálózati polgár és annak mérési problémája. (In: Kutatási Jelentés. 2000/8. BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ – INFINIT Műhely)

 

4.      Internet kutatások: középpontban a felhasználók. Lehet-e mindenkiből netizen?

Hargittai Eszter: Second-Level Digital Divide – Differences in People's Online Skills. (In: First Monday. http://www.firstmonday.dk/issues/issue7_4/hargittai/)

Pintér Róbert: Miért nem internetezik mindenki? (előadás a 2002 szeptember 25-i Internethajón. Megnyitásához Power Point szoftverre van szükség!)

Robinson, John P. – Kestnbaum, Meyer – Neustadtl, Alan – Alvarez, Anthony: Mass Media Use and Social Life Among Internet Users (In: IT and Society, Volume I./1. 2002 http://itandsociety.org)

 

5.      Közösség a virtuális térben: új és régi közösségek:

Rheingold, Howard: The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. (Vintage Books, 1995 http://www.rheingold.com/howard)

Z. Karvalics László. A hálózati közösségek gazdaságtana felé. (In: Fogpiszkáló a hálózaton. Prím Kiadó. Budapest, 2000. 204-213)

Z. Karvalics László: A világtársadalom mint információközösség – Norbert Wiener, az információ társadalomelméletének plebejus teoretikusa. (In: Neumann Jánostól az Internetig – akik nyomot hagytak a 20. századon 4. Napvilág Kiadó. Budapest, 1999. 29-71)

 

6.      Politikai participáció: aktivizálódás vagy újratermelődés?

Norris, Pippa. Who Surfs? New Technology, Old Voters and Virtual Democracy. (In democracy.com? Governance in a Networked World. Edited by Elanie Ciulla Kamarck and Joseph S. Nye, Jr. Hollis, NH, Hollis Publisher. 1999.)

Coleman, Stephen: E-Politics: democracy or marketing? (In: Voxpolitics.com, 2001, http://www.voxpolitics.com/news/voxfpub/story266.shtml)

Dányi Endre: A faliújság visszaszól – politikai kommunikáció és kampány az interneten (In: Médiakutató, 7. szám, 2002)

Resnick, David: Politics on the Internet: The Normalization of Cyberspace (In: New Political Science Number 41-42, 1997, http://www.urbsoc.org/cyberpol/resnick.shtml)

 

7.      A nyilvánosság és média szerkezetének átalakulása

Angelusz Róbert – Az új kommunikációs technikák és a nyilvánosság (in: Világosság, 1998/4 vagy in: A láthatóság görbe tükre Új Mandátum, Bp. 2000)

Pintér Róbert: A hagyományos és az új média kapcsolata: tévénézés, konvergencia és digitális szakadék (megjelenés alatt a 2002-es Médiakönyvben)

Poster, Mark: Cyberdemocracy – Internet and the Public Sphere (1995)

(http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html)

 

8.      Ellenőrzés, megfigyelés, felügyelet és kompetencia

Boyle, James: Foucault in Cyberspace (http://www.wcl.american.edu/pub/faculty/boyle/foucault.htm)

Lyon, David: The World Wide Web of Surveillance (http://www.infosoc.co.uk/00101/feature.htm) (1998)

ORIGO: A Nagy Testvér már a munkahelyen is figyel minket (http://www.origo.hu/internet/trendek/001019peter.html)

Stalder, Felix: Shapiro's Control Revolution (http://gopher.fis.utoronto.ca/~stalder/html/controlrev.html)

 

 

Pintér Róbert, tanársegéd, Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2003 szeptember

A kurzus tematikája elérhető az Interneten is: http://www.tar.hu/isip